Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip UAB „Rebus group“, įmonės kodas: 135657551, buveinės adresas: Taikos pr. 141, Kaunas (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje (toliau – Svetainė), Facebook puslapyje. **

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Rebus group“ (toliau – Įmonė), vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas); – asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);

Įmonė yra atsakinga, kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas).

*** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt.

1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

1.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją (tiesiogiai ir/ar skambinant), registruojasi paslaugoms, naudojasi, Įmonės teikiamomis paslaugomis, lankosi Įmonės prekybos vietose ir perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius ir pan.

1.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka****, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. **** Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

2.2.1. Elektroninė prekyba (registracija į elektroninę parduotuvę; profilio administravimas; pirkimo proceso administravimas; informacijos profiliavimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: elektroninio pašto adresas ir slaptažodis; prisijungimo prie profilio duomenys, veiksmai profilyje, techniniai naršymo duomenys (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija); elektroninio pašto adresas, telefono numeris, su užsakymu susijusi informacija (prekės, jų kiekis, užsakymo data ir laikas); elektroninėje parduotuvėje atlikti veiksmai (pvz. peržiūrėtos prekės, automobilių modeliai ir kiti duomenys). Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (sutarties su duomenų subjektu vykdymas); Reglamento 6 str. 1 d. f) p. (Duomenų valdytojo teisėtas interesas); Asmens duomenų saugojimo terminas: laikotarpis, kol duomenų subjektas naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, kol duomenų subjektas yra profilio naudotojas; Informacijos profiliavimas vykdomas 6 (šešis) mėnesius nuo paskutinio veiksmo dienos.

2.2.2. Prekyba Duomenų valdytojo parduotuvėse. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), pirkimų istorija (prekių pavadinimai, jų kiekis, pirkimų kainos ir suteiktos nuolaidos, užsakymo data ir laikas), prekių pristatymo adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. ir c) p. (sutarties su duomenų subjektu vykdymas bei Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė). Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

2.2.3. Įmonės autoserviso paslaugų teikimas registruojantis į autoservisą ir / arba pasirašant sutartį. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pateiktos informacijos turinys (automobilio duomenys: markė, modelis, variklio darbinis tūris, automobilio pagaminimo metai, kai kuriais atvejais kėbulo numeris, preliminarus gedimas), atvykimo laikas ir data, parašas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui). Asmens duomenų saugojimo terminas: iki autoserviso paslaugų suteikimo pabaigos ir / arba 10 (dešimt) kalendorinių metų po paslaugų suteikimo.

2.2.4. Pažymų dėl atliktų techninių ekspertizių išrašymas ir automobilio po atlikto remonto atsiėmimas. Šiais tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, automobilio markė, modelis, kėbulo numeris (VIN kodas), ekspertizės techninė informacija, parašas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui). Asmens duomenų saugojimo terminas: 2 (du) kalendorinius metus po paslaugų suteikimo.

2.2.5. Defektuotų prekių, kurioms taikoma garantija, gražinimas ir nuotolinės sutarties atsisakymas. Šiais tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, gyvenamosios vietos adresas, prekių pirkimo data, kasos kvito ir (ar) sąskaitos faktūros data ir numeris, banko duomenys ir bankinės sąskaitos numeris (pinigų pervedimo tikslu), pirktų prekių duomenys, suma, atsiskaitymo už prekes data, kreipimosi data, prekės garantinis dokumentas, prekės garantinio atvejo ar pretenzijos formos, kuriose nurodomi automobilio duomenys (kėbulo numeris, markė, modelis, pagaminimo arba registracijos data, variklio darbinis tūris, galingumas, degalų rūšis), bendra rida ir rida (atstumas) eksploatuojant prekę (detalę), prekės defekto atsiradimo data ir aprašymas, pateikiami sutikimas dėl prekės išardymo nepataisomai vertinimo procedūros metu, sutikimas dėl asmens duomenų gamintojui perdavimo bei atskirais atvejai sutikimas kompensuoti prekės transportavimo išlaidas grąžinant prekę po garantinio patikrinimo iš gamintojo. Kiti dokumentai įrodantys prekės defekto buvimą (automobilio patikrinimo aktai ir pan.), prekių grąžinimo priežastis, nuotolinės sutarties atsisakymas ir (ar) prekių grąžinimo prašymas arba prekės perdavimo aktas, arba pinigų grąžinimo prašymas (kai prekė nebuvo Jums perduota). Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui). Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) kalendorinių metų.

2.2.6. Prekės užstato grąžinimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas, kasos kvitas su užstato suma, prašymo data, užstato (depozito) kodas, suma, kiekis, pirkimo data. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui). Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) kalendorinių metų

2.2.7. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas (aplinkybės, data, vieta, prašymas, nusiskundimas ir pan.). Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. a) p. (duomenų subjekto sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis). Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai nuo užklausos, komentaro ir (ar) nusiskundimo įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas.

2.2.8. Tiesioginė rinkodara. Žaidimų, konkursų vykdymas. Šiais tikslais tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kasos kvito numeris ir bendra suma, miestas, kuriame buvo įsigyta prekė. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. a) p. (duomenų subjekto sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis). Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti arba iki tol, kol Duomenų subjektas atšauks duotą sutikimą.

2.2.9. Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įmonė gauna pagal teisės aktus vykdydama Įmonės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p. (duomenų valdytojo teisėtas interesas). Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 (dešimt) metų po paslaugų suteikimo.

2.2.10. Įmonės skolininkų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsiskolinimo suma, informacija apie suteiktas prekes ir/ar paslaugas, kiti su įsiskolinimu susiję duomenys (skolos atsiradimą patvirtinantys dokumentai). Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (duomenų tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) bei Reglamento 6 str. 1 d. f) p. (duomenų valdytojo teisėtas interesas). Asmens duomenų saugojimo terminas: kol išieškoma skola, sudaromas dokumentas, patvirtinantis skolos išieškojimo negalimumą; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Įmonės reikalavimus bei Įmonei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.

2.2.11. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Vykdydami kandidatų atrankas renkame jų asmens duomenis siekdami įvertinti bei atrinkti Įmonei tinkantį kandidatą į laisvą darbo poziciją ir sudaryti su juo darbo sutartį, t. y. įdarbinti kandidatą. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardės (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. a) p. (duomenų subjekto sutikimas). Asmens duomenų saugojimo terminas: iki atrankos į laisvą darbo vietą laikotarpio pabaigos, bet ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo sutikimo gavimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo dienos.

2.2.12. Telefonu teikiamų konsultacijų apie Įmonės teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimas, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, kontroliuojant, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai (telefoninių pokalbių įrašymas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Telefoninio pokalbio įrašas (jame užfiksuota informacija), telefono numeris iš kurio ir į kurį skambina, telefoninio pokalbio data ir laikas (skambučio pradžia ir pabaiga), telefoninio pokalbio trukmė. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 d. b) ir f) p. (sutarties su duomenų subjektu vykdymas ir Duomenų valdytojo teisėtas interesas). Asmens duomenų saugojimo terminas: 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po įvykusio pokalbio dienos.

2.2.13. Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Reglamento 6 str. 1 dalies f) p. (Duomenų valdytojo teisėtas interesas). Asmens duomenų saugojimo terminas: 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo užfiksavimo dienos.

2.2.14 Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Įmonė interneto svetainėje naudoja slapukus***** su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį.

***** Slapukai (angl. – Cookies) – Įmonės interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

3.2. Įmonės interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

3.2.1.Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.

3.2.2. Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį.

3.2.3. Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse

3.2.4. Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Įmonės interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

3.3. Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės svetainės lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

3.4. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

3.5. „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka visus ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti paspaudę žemiau pateikta nuorodą: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

3.6. Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

3.7.Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: org.

3.8. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau: Chrome naršyklei: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en; Firefox naršyklei: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies; Safari naršyklei: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac; Edge naršyklei: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy.

4. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

4.1. Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

4.2. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

4.3. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720;

4.4. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

4.5. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „YouTube“, kurio privatumo politika yra pasiekiama adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. 4.6. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

5.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

5.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

5.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

5.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

6. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

7.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

7.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

8.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

8.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

8.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

8.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

8.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

8.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

8.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

8.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

9.1.1 teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@autorebus.lt ; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įmonės parengtą kreipimosi formą, kurią galite rasti čia:

9.1.1.1 raštu – adresu: info@autorebus.lt

9.1.1.2 raštu – adresu: Jonavos g. 262, Kaunas

9.3 Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.4. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

11.1. Duomenų subjektas turi:

11.1.1 informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

11.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

12.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką.

12.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje autorebus.lt

Product added to wishlist
Product added to compare.

Naudojame slapukus, kad galėtume atskirti jus nuo kitų vartotojų ir užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine ir svetainės analizės bei interesais pagrįstos reklamos teikimo tikslais.